Pomiary elektryczne / Badania instalacji

 • pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
 • badanie stanu izolacji
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary rezystancji/impedancji pętli zwarciowej
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary rezystancji uziemienia
 • pomiary rezystancji instalacji odgromowej
 • pomiary natężenia oświetlenia

Badania urządzeń

 • badania silników, transformatorów, wyłączników, styczników
 • badania rozdzielnic, stacji transformatorowych
 • badania elektronarzędzi